ProjectEuler 201,多维背包

19 Aug 2012

http://projecteuler.net/problem=201

寻找100个数里面,50大小的子集的,所有和唯一的子集的,和。

比普通背包多了一个子集数。

没计算最大可能的数是多大,直接用了python的字典表示“和” 的那个维度, 当然可以用滚动数组,或者临时变量啥的来减少一个维度,不过我直接每处理一行之后把上一行del, 这样可以简单些。。。

def main():
	#define
	N = 100
	K = 50
	num = [a*a for a in range(1, N+1)]
	#initial
	dp=[]
	for i in range(N+1):
		t = []
		for j in range(N+1):
			t.append({})
		dp.append(t)
	dp[1][0] = {0: 1}
	dp[1][1] = {num[0]: 1}
	#dp
	for i in range(2, N+1):
		for j in range(0, i+1):
			if N-i+j < K:
				continue
			if j > K:
				break
			dp[i][j] = dp[i-1][j].copy()
			for key in dp[i-1][j-1]:
				if key+num[i-1] not in dp[i][j]:
					dp[i][j][key+num[i-1]] = dp[i-1][j-1][key]
				else:
					dp[i][j][key+num[i-1]] += dp[i-1][j-1][key]
		tmp = dp[i-1]
		dp[i-1] = {}
		del tmp
	#outputs
	print sum(key for key in dp[N][K] if dp[N][K][key] == 1)
 
if __name__ == '__main__':
	main()


Back